Literárně - dramatický obor

LDO | Projekt Comenius a Erasmus+

PŘÍPRAVKA NA SLIVENCI

Literárně-dramatický obor pokračuje s přípravnou třídu na ZŠ Slivenec pro děti od 5 let. Výuka probíhá v modrém pavilonu ZŠ Slivenec vždy v úterý v čase 16-16.45. Další informace Vám poskytne vyučující Mgr. Radka Svobodová (604 801 818, svobodova@zuspopelka.cz)

JAK PROBÍHÁ STUDIUM

Studium LDO začíná jedno až dvouletým přípravným studiem, tzv. přípravkou (PDV). Zde navštěvují žáci kolektivní výuku, kde se formou dramatických her a cvičení učí spolupráci, rozvíjí komunikační dovednosti, pohybovou a hlasovou tvorbu. Seznamují se se základy hry v roli a improvizace. Výuka probíhá od 1 do 3 povinných vyučovacích hodin týdně podle věku žáka. Ke studiu přijímáme žáky od 5 let po splnění podmínek přijímacích zkoušek. Do přípravného a základního studia mohou být výjimečně přijati nadaní a mimořádně nadaní uchazeči, kteří prokážou předpoklady ke vzdělávání a nedosáhli stanoveného věku.

JAKÁ JE NÁPLŇ STUDIA

Od školního roku 2012/2013 se na českých základních uměleckých školách vyučuje podle školních vzdělávacích programů (ŠVP), které si každá škola vytváří samostatně na základě státního zadání, rámcového vzdělávacího programu. ŠVP pojmenovává dovednosti a postoje, které by si měl ideálně každý žák osvojit. Náš ŠVP je k nahlédnutí v kanceláři školy nebo si jej můžete prohlédnout na webových stránkách školy www.zuspopelka.cz v sekci Dokumenty.

Během prvního stupně studia (1. - 7. ročník) žáci absolvují předměty Kolektivní dramatická tvorba, Pohyb, Hlas a Přednes. Zde se učí tvořivě pracovat s rozličnými literárními, či autorskými náměty pro tvorbu divadelního představení. Rozvíjí základy jevištní řeči a pohybu. Seznamují se s principy práce s loutkami.

Ve druhém stupni studia (1. - 4. ročník) žáci absolvují předměty Kolektivní inscenační tvorba a Individuální dramatická tvorba. Aktivně se podílí na vzniku inscenace. Provádí dramaturgické úpravy textu určeného k individuální nebo kolektivní interpretaci.  Dále rozvíjí získané dovednosti v oblasti herecké práce.

ldo1

CO STUDIUM OBNÁŠÍ

Výuka na základní umělecké škole se od volnočasových aktivit, tzv. kroužků liší celkovým koncepčním pojetím a pojmenovanými výstupy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Přestože je výuka na ZUŠ z většiny hrazena ze státního rozpočtu, žák přispívá na chod školy v rámci pololetního školného.

CO STUDIUM PŘINÁŠÍ

Naším cílem je komplexní osobnostně sociální rozvoj žáka. Snažíme se posilovat zdravé sebevědomí každého jednotlivce, rozvíjet schopnosti spolupráce, komunikace a důvěry ve skupině. Pedagog by při společné práci měl být pro žáka především partnerem, poskytující mu dostatek motivace a podnětů pro osobnostní i dovednostní růst.

Těžištěm naší práce jsou dramatické hry a divadlo. Při tvorbě nových představení je kladen důraz na zájmy a zkušenosti dětí. Naší snahou je tvořit s dětmi inscenace, které vzniknou z jejich kreativity, nadšení a chuti sdělovat divákovi, to, co je zajímá. V rámci účasti na školních vystoupeních a dětských divadelních přehlídkách, žáci navazují sociální kontakty a získávají širší povědomí o divadelní práci svých vrstevníků.

Získání divadelních zkušeností a dovedností vede některé z našich žáků k volbě divadla, jako budoucí životní profese.

Výuka je vedena plně kvalifikovanými pedagogy, kteří absolvovali studium pedagogických nebo uměleckých vysokých škol. Žák se dle svých preferencí může rozhodnout, zda se bude věnovat divadlu pouze zájmově nebo zda je jeho metou přijetí na některou z odborných uměleckých škol.

KONTAKTY

Divadelní sál v budově ZUŠ Pod Klikovkou 13 (vedle parku Klamovka)

Tel.: 257 220 469 (pondělí - čtvrtek, 15-19h), e-mail: skola@zuspopelka.cz

Vyučující: MgA. Lucie Švábová (777 261 977) a Mgr. Radka Svobodová (604 801 818)

Modrý pavilon ZŠ a MŠ Praha-Slivenec (přípravka)

Vyučující: Mgr. Radka Svobodová (604 801 818), svobodova@zuspopelka.cz

ldo2

 


LDO_Klikovka_Letak_DL